آموزشی

آموزش علوم کامپیوتر

1- محل نصب برنامه ها را نمایش دهید؟

2-سیستم خود را طوری تنظیم نمایید که که فایلها و پوشه های مخفی نمایش داده شوند.

3-در برنامه paint یک نقاشی کشیده و نقاشی کشیده را به عنوان پس زمینه مرکزی در دسک تاپ قرار دهید

4-ظرفیت درایو c  را از لحاظ پر وخالی بودن بررسی کرده و برچسب آن را عوض کنید.

5- ماوس را برای افراد چپ دست تنظیم نمایید.

6-شکل اشاره گر ماوس را عوض کنید سپس به حالت اولیه برگردانید

7-یک کاربری به صورت محدود با نام خود ایجاد نمایید

8-شکل آیکن my computer  را به شکل my document  درآورید و سپس به حالت پیش فرض برگردانید

9-یک چاپگر با نام epson epl5000  ایجاد کرده نحوه چاپ را متوقف سازید.

10-زبان فرانسه را به سیستم خود اضافه نمایید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 19:20  توسط فرانک مناف زاده  | 

نمونه سوال عملی پایان دوره ICDL2

1.    خطاهای موجود در درایو E  را به صورت اتوماتیک FIXFILE بررسی کنید.

2.    تنظیمات سطل بازیافت را به گونه ای اعمال کنید ظرفیت سطل بازیافت 22% و همچنین موقع حذف فایلها وپوشه ها پیغام تائید نخواهد.

3.    آیکن های دسک تاپ را به نوار کار اضافه نمائید.

4.    پنجره های باز ویندوز را به صورت آبشاری مرتب نمائید

5.    ظرفیت درایو C را از لحاظ پر و خالی بودن بررسی کرده و برچسب آن را تغییر دهید.

6.    آیکن های دسک تاپ را مخفی کنید.

7.    سیستم خود را طوری تنظیم نمائید که فایلها و پوشه های مخفی نشان داده نشوند.

8.    سایت WWW.TEBYAN.NET را به فهرست نشانه ها اضافه کنید.

9.    درOE نامه دریافتی را مارک دار ناخوانده نمائید

10.                      آدرس سه تن از دوستانتان را به کتابچه آدرس اضافه نمائید.

11.                      یک پوشه با نام BAHAR ایجاد نموده و نامه های ارسالی را به آن انتقال دهید

 

موفق باشید

مناف زاده

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:34  توسط فرانک مناف زاده  | 

 

1-به دوبار فشردن سریع و پشت سرهم دکمه ماوس چه می گویند؟

الف)Click                  ب)Left click                 ج)Right click               د)Double click

2-در کدام قسمت از نوار وظیفه آیکون برنامه های ساکن در حافظه دیده می شود؟

الف)System Tray       ب) Task Manager         ج)Start                         د)هیچکدام

3-کدامیکاز موارد زیر برای راه اندازی مجدد کامپیوتر بکار م ی رود؟

الف)shut down          ب)Restart                     ج)Stand by                  د)Hibernate

4-برای تعویض کاربر بعد از دکمه استارت کدامیک از گزینه های زیر را باید انتخاب کرد؟

الف)Log off              ب)Turn off                   ج)Stand by                  د) Hibernate

5-برای دسترسی به برنامه ماشین حساب کدامیک از مسیرهای زیر را باید انتخاب کنیم؟

الف)Start/All programs/calculator

ب)Start/accessories/All programs/Calculator

 ج) Start/All program/Accessories/Calculator د )هیچکدام

6-Title bar به چه معناست؟

الف)نوار مرورگر         ب)نوار منو                     ج)نوار ابزار                    د)نوار عنوان

7-برای اینکه پنجره Maximizeشده را به اندازه قبلی برگردانیم کدام یک از مواردزیر را باید انتخاب کنیم؟

الف)Minimize            ب)Restore                    ج)Close                        د)Toolbar

8-چنانچه اندازه پنجره کوچک باشد و نتواند اطلاعات مسیرجاری را نشان دهد کدامیک از موارد زیر به صورت اتوماتیک ظاهر می شود؟

الف)   Task bar           ب)Menu bar                 ج)Title bar                   د)Scroll bar

9-کدامیک از موارد زیر جزء نوار منو نمی باشد؟

الف)File                          ب)Edit                                ج)Search                      د)View

10-با انتخاب کدامیک از دکمه های نوار منو می توان روش نمایش محتویات داخل پنجره را تعیین کرد؟

الف)View                  ب)File                          ج)Edit                          د)Tools

11-کدامیک از گزینه های نوار ابزار ساختار درختی پوشه را فعال می کند؟

الف) Search               ب)Back                        ج)Folders                     د)Forward

12-کدامیک از نوارهای زیر مسیر پنجره را نمایش می دهد؟

الف)نوار منو                ب)نوارابزار                    ج)نوار آدرس                   د)نوار مرورگر

13-برای فعال یاغیر فعال کردن نوار ابزار از کدامیک از گزینه های زیر می توان استفاده کرد؟

الف)Links                  ب)Customize               ج)Standard Buttons    د)ب وج

14-برای مرتب کردن آیکونهای دسک تاپ بر حسب تاریخ کدامیک از زیر گزینه های Arrange Icons By را باید انتخاب کنیم؟

الف)Name                 ب)Type                        ج)Size                          د)Modified

15-کدامیک از دکمه های زیراز سربرگScreen saverمحافظ انتخاب شده را به صورت پیش نمایش نشان می دهد؟

الف)Wait                   ب)Preview                   ج)Setting                     د)On Resume

 

16-اسم یک فایل حداکثر از چند کاراکتر تشکیل شده است؟

الف)25۰                     ب)256               ج)150                د)80

17-پسوند Txt برای چه نوع فایلی استفاده می شود؟

الف)تصویری               ب)صوتی                                    ج)متنی                           د)هیچکدام

18-کلید F2برای چه کاری استفاده می شود؟

الف)حذف پوشه یا فایل   ب)تغییرنام                      ج)انتقال پوشه یا فایل         د)نوسازی

19-در بررسی خصوصیات درایو کدام گزینه ظرفیت کل دیسک گردان را نمایش می دهد؟

الف)Tipe                    ب)Used space              ج)Free space                د)Capacity

20-ترکیب کدام یک از کلیدهای زیر معادل گزینهCut می باشد؟

الف)Ctrl+x                ب)Shift+x                    ج)Shift+z                     د)Alt+x

21-برای ایجاد یک سند جدید از کدام یک از راههای زیر می توانیم استفاده کنیم؟

الف)از منوی Fileگزیه Newرا انتخاب می کنیم.

ب)دکمه Newاز نوار ابزار را کلیک می کنیم.

ج)کلیدهای Ctrl+Nرا از صفحه کلید فشار می دهیم.د)همه موارد

22-برای ذخیره کردن سند از منوی Fileکدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف)Save                   ب)Open                       ج)New                         د)Permission

23-کدامیک از کلیدهای صفحه کلید معادل اجرای برنامهSearchمی باشد؟

الف)F2                      ب)F3                            ج)F5                            د)F8

24-فشردن کلید Ctrl+Vچه عملی انجام می دهد؟

الف)Copy                  ب)Paste                        ج)Cut               د)Delet

25-کلید میانبر فرمانUndoکدام است؟

الف)Ctrl+z                ب)Shift+z                    ج)Alt+s            د)Ctrl+s

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:47  توسط فرانک مناف زاده  | 

-كداميك از موارد زير تعيين كننده رده يا نوع كامپيوتر مي باشد؟

 

الف)RAM  ب)Hard ج)CPU  د)Motherboard

 

2-كداميك از موارد زير باعث بالابردن امنيت اطلاعاتي در كامپيوتر مي شود؟

 

الف)تهيه نسخه پشتيبان يا Backup ب)دادن IDوPasswordبه كاربران

 

ج)دادنUsername به كاربران د)همه موارد

 

3-خريد و فروش و انجام امور معاملاتي از طريق شبكه اينترنت......نام دارد.

 

الف)Online-shoping ب)E-commerce ج)E-mail د)Tele-working

 

4-"افرادي كه با استفاده از منز ل به محل كار خود متصل شده و بدون حضور در محل كار خود به انجام امور مي پردازند" اين عمل را اصطلاحاً....مي نامند.

 

الف)E-Banking ب)business ج)Tele-Working د)Online-shoping

 

5-wwwمخفف چيست؟

 

الف)Went web world ب)Web wide world ج)Work wide web د)World wide web

 

6-كداميك از Protocolقراردادها در محيط اينترنت جهت كنترل صحت پيام ها مي باشد؟

 

الف)Transmission Control protocol ب)Internet protocol 

 

ج)Transport protocol د)Application protocol

 

7- كامپيوتر سرويس دهنده در يك شبكه اينترنت .......ناميده مي‌شود.

 

الف )Workgroup ب)Terminal ج)Client د)Server

 

8-شبكه جهانيInternetشبكه اي از نوع..............مي باشد.

 

الف)Man ب)Wan ج)Lan د)همه موارد

 

9-شبكه هاي كامپيوتري موجود در يك شركت معمولا از چه نوعي مي باشند؟

 

اف)Lan ب)Wan ج)Lan,Wan د)الف وب

 

10-مزاياي استفاده از شبكه عبارتست از:

 

الف)اشتراك اطلاعات ب)كاهش هزينه ج)افزايش سرعت در ارتباطات د)همه موارد

 

11-افزايش مقدار حافظه RAMكامپيوتر موجب.....ميشود.

 

الف)افزايش مقدار حافظه مورد استفاده نرم افزارها ب)افزايش ميزان سرعت CPU

 

ج)افزايش وضوح وكيفيت تصاوير د)ب و ج

 

12-كداميك از عبارات زير درست مي باشد؟

 

الف)مخففLan(Linear Area Network) ب)وسعت جغرافيايي LanازWanكمتر مي باشد.

 

ج)دستگاهي كه توانايي انتقال داده را از طريق خطوط تلفن را داردMicrophoneناميده مي شود.

 

13-واحد سنجش سرعت ارتباطي مودم كدام يك از موارد زير مي باشد؟

 

الف)GHz ب)MHz ج)Kb/s د)DPI

 

14-كداميك از موارد فرمت ديجيتال را به آنالوگ(و بر عكس)جهت انتقال بر روي خط تلفن تبديل مي كند؟

 

الف)Scanner ب)Modem ج)Printer د)Webcam

 

15-عبارت PSTN مخفف كددام يك از موارد زير مي باشد؟

 

الف)Personal System Telephone Network ب)Public Switched 

 

ج)Pubhic System Telephone Network د)Perconal Switched telephone Network

 

16-منظور از سيستم با استفاده از زبان هاي برنامه نويسي.....ناميده مي شود.

 

الف)Planning ب)Support ج)Design د)Analysis

 

17-منظور از سيستم عامل چند كاربره(Multi User)چه مي باشد؟

 

الف)سيستم عاملي كه در يك زمان قابليت سرويس دهي به چند كاربر را دارد.

 

ب)سيستم عاملي كه قابليت نصب در محيط شبكه را نداشته باشد.

 

ج)سيستم عاملي كه در هر زمان قابليت سرويس دهي به كاربر رادارد.

 

د)ب وج

 

18-كداميك از سيستم عاملهاي زير داراي رابط گرافيكي(GUI) نمي باشد؟

 

1-Windows ب)Windows 2000 ج)Windows 98 د)DOS

 

19-منظور از سيستم عامل تك كاربره(Single User) چيست؟

 

الف)سيستم عاملي كه در يك زمان قابليت سرويس دهي به يك كاربر را دارد.

 

ب)سیستم عاملی که فقط بر روی یک کامپیوتر نصب شود.

 

ج)سیستم عاملی که در هر زمان رااجرا کند.               د)همه موارد

 

20-پسوند نرم افزار MS Powerpoint کدامیک از موارد زیر می باشد؟

 

الف).mdb  ب)xls.  ج)ppt.  د)doc.

 

21-کدامیک از موارد زیر سیستم عامل محسوب نمی شود؟

 

الف)Linux  ب)Unix  ج)Excel  د)Windows 2000

 

22- DOS مخفف .....است.

 

الف)Disc Operating Single ب)Disc Operating System 

 

 ج)Disc Open single د)Disc Open System

 

23-او.لین سیستم عامل تک کاربره(Single User) در چه سالی تولید شد؟

 

الف)1980  ب)1983  ج)1981  د)1982

 

24-سیستم عامل عبارتست از:

 

الف)نرم افزاری جهت ایجاد تصاویر گرافیکی و اتصال به شبکه اینترنت.

 

ب)برم افزاری جهت کنترل و راهبر سخت افزار و نرم افزار های موجود در یک کامپیوتر.

 

ج)نرم افزاری جهت انجام امور تایپی د)همه موارد

 

25-نرم افزار های .........مدیریت کامپیوتر در قسمت های سخت افزاری ونرم افزاری را بر عهده دارند.

 

الف)سیستمی   ب)کاربردی   ج)ویروس یاب  د)سودمند

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:44  توسط فرانک مناف زاده  |